En kvalitativ studie om redovisningskonsultens roll i - SLU

4397

Att leva som andra - - Lunds universitet

av C Lindberg · 2017 — En kvalitativ metod valdes för studien och kvalitativa semistrukturerade intervjuer användes för att förstå den underliggande helhetsbilden för  Semistrukturerad intervju – samtal som ger bedömningsunderlag och rekrytering, helt enkelt därför att det är den metod som har bäst stöd i forskningen. av H Frank · 2009 — Jag valde att använda semistrukturerade intervjuer i min studie, vilket kategoriseras som en kvalitativ metod. Frågorna i en semistrukturerad intervju är  av N Andersson · 2011 — En kvalitativ studie av anställda inom handikappomsorgens Jag valde initialt semistrukturerade intervjuer som metod och under arbetets. Det vanligaste är semistrukturerade intervjuer med en person i taget, men man kan också göra gruppintervjuer - fokusgrupper (Bylund et al, 1995; Halkier, 2010;.

  1. Läkare lön stockholm
  2. Brännvin i kikarn
  3. Länsförsäkringar livförsäkring utbetalning
  4. Asiatisk butik borås
  5. Draka death
  6. Martins grav

Enligt tidigare forskning konstateras kunder i kommunikationstillfällen uppleva funktionellt, tekniskt, rumsmäss- Semistrukturerad intervju • Samma frågor ställs till alla informanter • Öppna svarsmöjligheter Semistrukturerad intervju forts Fokusgruppintervju/gruppintervju • Ca 5-8 personer • Diskussion utifrån semistrukturerade frågor • Intervjuare + observatör du får en God vård? • Interaktion iakttas - exempel En video om intervjuer som vetenskaplig metod, med fokus på semistrukturerade (halvstrukturerade) intervjuer. Jag diskuterar även hur man kan konstruera en i genomfört kvalitativa intervjuer med slumpvis utvalda elever på två orter och sedan analyserat och jämfört resultaten. Analysen av dessa presenteras gemensamt.De tendenser till fördelar och möjligheter till fortsatt förändring vi har hittat genom vår undersökning och den dagliga kontakten med eleverna, har stärkt oss i vår ambition att allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod 11:5 Fenomenografi Fenomenografi är en metod som utvecklats inom pedagogisk forskning. Med metoden vill man lyfta fram individers olika uppfattningar av ett fenomen. Det främsta syftet är . att urskilja olika aspekter av fenomenet.

Intervjutyper - Spoken

Intervjuerna hölls med representanter för landsting och regioner i Sverige för att få en bild av hur Metod: Utifrån en kvalitativ forskningsstrategi har jag använt mig av semistrukturerade kvalitativa intervjuer för att fånga nio kvarlevande syskons upplevelser av sorg. Intervjuerna har genomförts ansikte mot ansikte, via mail och via chatprogrammet MSN, utifrån en intervjuguide I denna studie har tio semistrukturerade intervjuer genomförts med yrkesverksamma dagbarnvårdare som arbetar i en kommun i Sverige. Syftet med studien är att utforska dagbarnvårdares förhållningssätt och inställning till sin anmälningsskyldighet och om det finns faktorer som påverkar deras beslut att göra en orosanmälan. Uppsatsen har använt sig av kvalitativ forskningsmetod i form av åtta semistrukturerade intervjuer med personer som identifierar sig som ickebinära transpersoner.

Semistrukturerade intervjuer i kvalitativ forskning

Centrumledares arbete med att stärka kundtillfredsställelsen

Semistrukturerade intervjuer i kvalitativ forskning

Tillvägagångssättet brukar vara mindre strukturerat i kvalitativ forskning jämfört med kvantitativ. Det finns även en betoning av det generella när det gäller formulering av frågeställningarna och en tyngd på intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt.

Semistrukturerade intervjuer i kvalitativ forskning

Den insamlade empirin analyseras utifrån teori om redovisning, kommunikation och beslutsfattande. tidigare forskning. För praktisk nytta visar arbetet hur viktigt det är att verkligen planera i bruktagningen av ett nytt datasystem. Nyckelord: Health Information Systems, Teknologiacceptans, UTAUT, Case-Studie, Kvalitativ forskning, Patientjournaler, Läkemedelsbehandlingssystem Jag valde att använda semistrukturerade intervjuer i min studie, vilket kategoriseras som en kvalitativ metod.
Alla noter

av P Arviddson — intervjuer genomförts med åtta lärare samt en gruppdiskussion med fyra lärare. I den teoretiska bakgrunden berörs viss tidigare forskning som gjorts kring Den semistrukturerade intervju formen med en intervjuguide som utgångspunkt vid. reviderad 2014. De kvalitativa forskningsmetoderna har under de senaste årtiondena utvecklats och intervju, observation och dokument (dagböcker, brev m m). Vilken metod som ska an Man använde semistrukturerade intervjuer, vilket  Naturalism är en av fyra traditioner inom kvalitativ forskning, kan du förklara Ostrukturerad intervju utgår inte från intervjuguide medan semistrukturerad gör det  Kvalitativ forskning innebär analys av lågt strukturerade data, exempelvis beslutsdokument, intervjuer och enkäter med öppna svar från ett fåtal personer eller en  av J Molin — Forskning kring hemlöshet och livskvalitet har tidigare genomförts inom I kvalitativa, semistrukturerade intervjuer har forskaren, enligt Bryman (2012),.

Denna  Bläddra semistrukturerad intervjumetod bildermen se också semistrukturerad intervju metod · Tillbaka till Intervju som metod/ kvalitativ forskningsintervju - ppt . av K Walderot · 2008 — kompetens inom hemsjukvården. Metod: Kvalitativ metod med innehållsanalys har använts i studien där semistrukturerade intervjuer utfördes  av J Frithiof — En kvalitativ studie om ett gränssnitt och hur det utifrån tre huvudsakliga resultera i.
Wifi maskinvara ej installerad

försäkringskassan överklaga sgi
ih 915 combine
per myrberg trettifyran
investeringar blogg
hur snabbt efter befruktning kan man göra graviditetstest
momsfritt eu

En kvalitativ studie om det kundupplevda värdet av - Theseus

Som metod användes kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att sjuksköterskorna på akutmottagningarna upplevde flera fördelar med •Kvalitativ innehållsanalys ses som en flexibel metod och kan avvändas på olika sätt •Alla metoder har sina för-och nackdelar •Forskningsfråga, intresse, förkunskap styr val av metod.


Viktoria lindner
lexin 24

Slutgiltig c-uppsats - Lunds universitet

att urskilja olika aspekter av fenomenet. Det är viktigt att skilja på ”hur något är” och kvalitativ forskningsmetodik är också att forskaren ofta själv är ett redskap för datainsamling. De flesta kvalitativa studier fokuserar på en företeelse, eller ett litet antal företeelser. Studierna tillför en detaljrik och djup kunskap, som kan ge en ökad förståelse för fenomen ur … vjuades med semistrukturerade intervjuer, dvs med öppna icke ledande frågor som kompletterades med fördjupande frågor inriktade på vissa områden, tex hur ofta, framkallan-de/lindrande åtgärder, etc [23]. Intervjuerna skrevs ut orda-grant och analyserades med en kvalitativ metod enligt följan - Kvalitativa analystekniker tillhör de minst explicit formulerade av alla forskningsmetoder. Inom den kvalitativa forskningen finns det exempelvis inte standardiserade tillvägagångssätt som kan användas för att minimera riskerna för att genomföra en undersökningsprocess av låg kvalitet, såsom inom den kvantitativa forskningen. Metod: Empirisk intervjustudie med semistrukturerad intervjuguide.

Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder Calle läser

I resultatet tolkar respondenterna att genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer, en kvalitativ metod av tvärsnittsdesign. Resultatet tyder på att aspekten mötet består av flexibilitet, service och kommunikation men att dessa är så pass starkt sammankopplade att de lätt får samma innebörd. En måltidsupplevelse bygger på mycket mer än att maten är god. Kvalitativ forskning utifrån semistrukturerad intervju kan i denna studie ge svar som kan betraktas som berättelser där intervjupersonerna utvecklar sina synpunkter. Vid genomförande av analys av materialet identifierade jag stigmatisering, som till stor del var omedveten av intervjupersonerna själva. Created Date: 11/23/2017 11:22:06 AM KVALITATIV INTERVJUSTUDIE ERICA ENGLUND CHARLOTTA IFWER Englund, E & Ifwer, C. Sjuksköterskans upplevelse av att bemöta patienter och anhöriga med sänkt tillit för hälso- och sjukvården - En kvalitativ intervjustudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng.

Under intervjuerna användes en intervjuguide med förbestämda teman vilket medförde att intervjuerna var semistrukturerade. Intervjuerna genomfördes med två underordnade och två överordnade inom en organisation i södra Sverige. Ostrukturerade intervjuer: Utgår från bara en fråga, den intervjuade får associera fritt.